17.03. Päivitys koronaviruksesta johtuen: https://www.aikamatkat.fi/covid-info-fi/ 

 

1. Varausmaksu (ennakkomaksu)

Tämä matkustajan ja Aikamatkat Oy:n välinen sopimus astuu voimaan, kun matkan ennakkomaksu (varausmaksu) on maksettu. Ennakkomaksun suuruus on 20 % varauksen kokonaishinnasta. Halutessaan matkan voi maksaa myös kertasuorituksella.

Ryhmävarauksissa teemme koko varauksen yrityksen tai yhden luonnollisen henkilön nimiin. Laskutamme 20% varauksen kokonaissummasta 14 vrk maksuajalla, jonka maksamalla ryhmän ja Aikamatkat Oy:n välinen sopimus astuu voimaan. Ennakkomaksua ei palauteta, mutta mikäli ryhmässä tapahtuu peruutuksia viimeistään 60 vrk ennen matkan alkamista, loppulaskuanne hyvitetään peruttujen matkapakettien osalta.Ryhmässä pitää kuitenkin olla aina vähintään ryhmätarjouksessa määritelty minimimäärä matkustajia. Mikäli ryhmäkoko pienenee alle minimin, on ryhmä velvollinen maksamaan kokonaishinnan ryhmän mimimäärän mukaan pitääkseen varauksensa voimassa.

Matkustajalla on ilman erityistä painavaa syytä oikeus perua matka seuraavin ehdoin

 • Peruutus yli 60 vrk ennen matkaa- veloitetaan toimistokuluina ennakkomaksun osuus  20 % varauksen hinnasta.
 • Peruutus alle 60 vrk mutta enemmän kuin 45 vrk ennen matkaa – veloitetaan peruutuskulut 50 % matkan hinnasta
 • Peruutus alle 45 vrk mutta enemmän kuin 31 vrk ennen matkaa – veloitetaan peruutuskulut 75 % matkan hinnasta
 • Peruutus alle 31 vrk ennen matka veloitetaan 100 % matkan hinnasta
 • Poikkeuksena peruutuskuluihin on asiakkaan kohtaama vakava este esim. matkakumppanin tai matkalle lähtevän omaisen sairastuminen.  Tässä tapauksessa matkanjärjestäjä perii ainoastaan peruutuksesta aiheutuvat kulut. Nämä kulut kasvavat matkan alun lähestyessä, joten suosittelemme hankkimaan matkalle matkavakuutuksen, joka kattaa sairastapauksesta aiheutuvan peruutuksen kulut täysimääräisenä.


2.1. Muut erityisehdot

 • Aikamatkat Oy pidättää oikeuden charter-lentojen aikataulujen ja matkaohjelman muutoksiin.
 • Hintaan sisältyvän kahden hengen huoneen majoitus vaihtoehdon voi valita vain matkustajat, jotka matkustavat huonekaverin kanssa. Ilman huonekaveria matkustavat sitoutuvat hyväksymään Aikamatkat Oy:n osoittaman huonekaverin tai lunastamaan yhden hengen huoneen.
 • Aikamatkat Oy pidättää oikeuden hotellin vaihtamiseen saman- tai paremman tasoiseen ilman erillistä korvausta.


2.2. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta. Charter-lennoille ei toimiteta erikseen lentolippuja. Varausvahvistus toimii osallistumistodistuksena.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkavarauksen oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten lähtöajat. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

2.3. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja www.thl.fi. Matkustajan on syytä tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.


2.4. Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 11.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai välittäjään.


2.5. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.5.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.5.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.5.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.

2.5.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana. .


3. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi

3.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta yli 30 tunnilla,

b) matkanjärjestäjä muutoin muuttaa olennaisesti matkajärjestelyjä. Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta,

c) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen terveyttään tai henkeään vaarantamatta matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan,

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

3.2. Matkustajan on viivytyksettä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle.

3.3. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 9.4.

3.4. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta. Jos peruutus johtuu muusta kuin kohdassa 6.1.c. tarkoitusta syystä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi.

Kohdissa 3.1.a, 3.1.b. ja 3.1.d. mainituissa tapauksissa matkustaja saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 11.3.


4. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus

4.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos

a) matkanjärjestäjä törkeästi laiminlyö velvollisuuksiaan tai matkan toteutus muutoin osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alunperin asetettua tarkoitusta. Näillä perusteilla matkustajalla on myös oikeus purkaa sopimus matkan jälkeen, tai

b) matkan aikana ilmenee kohdassa 4.1.c. tarkoitettu tilanne.

4.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, matkustajan on maksettava matkanjärjestäjälle korvaus, joka vastaa suorituksen arvoa matkustajalle.

4.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 4.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muualle sovitulle paikkakunnalle

4.4. Jos matkustajalla on kohdan 4.1.a. perusteella oikeus purkaa sopimus, hän saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 8.3.

4.5. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 4.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.


5. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

5.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla uuden matkan hinnan lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

5.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.


6. Hinnanmuutokset

6.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

a) matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset.

b) kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä, tai

c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos. Kuluttaja-asiamies ja Suomen matkatoimistoalan liitto ovat neuvotelleet täydentävistä ohjeista kurssimuutoksen laskemiseksi.

Ohjeen mukaan kurssimuutoksen suuruus määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa esitteessään käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos matkaa ei ole markkinoitu esitteessä, on vertailukurssi matkustajalle viimeistään sopimusta tehtäessä ilmoitettu kurssi.

6.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Hinnan muutoksen on kuitenkin oltava vähintään 2 prosenttia saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.

6.3. Matkan hintaa ei saa korottaa sovittua matkan lähtöaikaa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.

6.4. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen päättämisen jälkeen enemmän kuin 10 % kohdassa, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.


7. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä muutoksia

7.1. Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

7.2. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua.

7.3. Matkustaja on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdassa 14.2. on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen.


8. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

8.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevassa esitteessä tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua.

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

8.2. Jos kohdassa 8.1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

8.3. Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan 8.1. perusteella, matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hinnan ero tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa.

8.4. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa kohdassa 11.3. tarkoitettua korvaavaa matkaa. Jos matka peruutetaan kohdassa 11.1.a. mainitulla perusteella, matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen vuoksi hyödyttömiksi käyneet kulut.


9. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.


10. Virhe ja virheilmoitus

10.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun,

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkakustannusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt avustamisvelvollisuutensa.

10.2. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

10.3. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy vähintään 3 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 - 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 3 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon tai viranomaisen toimenpiteet, poikkeuksellinen sää, kuljetusyhtiöstä riippumattomaton poikkeuksellinen syy (mm. turvallisuusriski, odottamaton lentoturvallisuuteen vaikuttava puute tai lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttava työtaistelutilanne), tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina.

10.4. Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista.

Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole kohteessa opasta tai muuta edustajaa, on matkustajalla oikeus ilmoittaa virheestä myös elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan (eli alihankkijalle, esim. hotellille) ja jonka suorituksessa virhe ilmenee.

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.


11. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

11.1. Virheen korjaaminen

Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

11.2. Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.


12. Vahingonkorvaus

12.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.

12.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut.

12.3. Matkustajalla on kohdan 12.1. mukaisin perustein oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

12.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

12.5. Ilma-, meri- tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon merikuljetuksen osalta merilain (674/1994) ja rautatiekuljetuksen osalta rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännökset tai kyseisiä kuljetuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiset korvausperusteet ( COTIF, SopS 5/1985 ). Ilmakuljetusvahinkojen korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti Montrealin yleissopimuksen (SopS 78/2004) sekä EY:n neuvoston asetuksen (N:o 2027/97) mukaan. Elleivät yleissopimuksen ja asetuksen säännökset sovellu kuljetukseen, korvaukset määritellään Varsovan yleissopimuksen nojalla, jonka eri versiot on saatettu Suomessa voimaan kuljetuksesta ilma-aluksessa annetulla lailla (289/1937), ilmakuljetussopimuslailla (45/1977) tai ilmakuljetuslailla (387/1986).

12.6. Ylivoimaiset tilanteet

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi..


13. Korvausvaatimukset

13.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 13.4.

13.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä.


14. Riita-asiat

14.1. Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja eivät pääse yhteisymmärrykseen esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta tai korvauksen määrästä, matkustaja voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

14.2. Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.


15. Muuta

MAKSUEHDOT URHEILUMATKOILLE

Urheilumatkat käsittävät matkapaketit lentopallon, koripallon, jalkapallon ja jääkiekon fanimatkoillemme joihin liittyy reitti- tai charter-lento. 

Mikäli maksutavaksi valitaan tilisiirto, lähetetään matkasta erikseen 20 % varausmaksu joka tulee suorittaa 14 vrk. kuluttua laskun vastaanottamisesta. Varaus peruuntuu automaattisesti, mikäli varausmaksua ei ole suoritettu ajoissa tai asiasta ei ole sovittu asiakaspalvelun kanssa. Mikäli asiakas peruuttaa varauksen em. matkaehtojen mukaisesti, varausmaksua ei palauteta.

Loppulasku tulee suorittaa viimeistään 60 vrk ennen suunniteltua lähtöajankohtaa tilisiirtona, luottokortilla tai toimistollamme. 

 1. Jos matka on varattu alle 60 vrk ennen matkan alkua, erääntyy lasku maksettavaksi heti. 
 2. Aikamatkat Oy:llä on oikeus voi peruuttaa varaukset, joiden loppumaksua tai varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.
 3. Aikamatkat Oy pidättää oikeuden muutoksiin matkajärjestelyissä, esim. hotellivaihtoon saman tähtiluokituksen sisällä tai matkaohjelmamuutoksiin.
 4. Ottelulippujen peruutuskulut ovat aina 100 % 


MAJOITUSEHDOT

 1. Aikamatkat Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan varaamaa tai esitteessä ilmoitettua hotellia, mikäli korvaava hotelli on samantasoinen tai parempi sijainnin ja tähtiluokituksen mukaan. 
 2. Mikäli asiakas valitsee majoituksen "jaetussa kahden hengen huoneessa", eikä hänellä ole varmasti matkalle lähtevää huonekaveria, on asiakas velvollinen maksamaan yhden hengen huoneen lisän ennen matkaa tai matkakohteessa, mikäli A) matkatoimistolla ei ole osoittaa huonekaveria muiden matkustajien joukosta B) asiakas ei halua majoittua matkatoimiston osoittaman huonekaverin kanssa. Matkatoimiston osoittama huonekaveri voi olla eri sukupuolta tai ryhmää kun matkustaja. Poikkeuksena tilanne, mikäli huonekaveri/matkakumppani on perunut matkansa ja maksanut peruutuskuluillaan oman osuutensa hotellihuoneesta - tällöin lisää yhden hengen huoneesta ei peritä. Valitsemalla "jaetun kahden hengen huoneen" asiakas hyväksyy tämän 


PERUUTUSEHDOT URHEILUMATKOILLE

Seuraavia peruutusehtoja sovelletaan urheilu/fanimatkoille, joihin sisältyy charter- tai reittilento. Matkustajalla on oikeus perua matka ilman erillistä painavaa syytä seuraavin ehdoin:

 1. Peruuttamalla yli 60 vrk ennen matkaa, veloitetaan 20 % matkan kokonaishinnasta eli varausmaksun osuus. Veloitamme lisäksi myös mahdollisen viisumin konsulimaksun, jos viisumi on jo myönnetty. Yleisesti ottaen viisumihakemukset toimitetaan konsulaattiin vasta 15 vrk. ennen varsinaista matkaa, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu aikaisemmasta toimitusajasta. 
 2. Peruuttamalla myöhemmin kuin 60 vrk mutta vähintään 45 vrk ennen lähtöä veloitetaan 50 % matkan kokonaishinnasta +mahdolliset viisumit ja otteluliput.
 3. Peruuttamalla myöhemmin kuin 45 vrk, mutta viimeistään 31 vrk ennen lähtöä veloitetaan 75 % matkan hinnasta sekä mahdollisesti hankitut otteluliput ja viisumien konsulimaksut.
 4. Peruuttamalla myöhemmin kuin 31 vrk veloitetaan matkan kulut täysimääräisesti (100 %).
 5. Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15 § 2 mom., Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, hotellit ja agenttipalvelut). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tämän artiklan mukaisten ehtojen toteutuminen edellyttää kirjallista lääkärintodistusta. Korvattava summa katsotaan tapauskohtaisesti. 
 6. Peruutusaika lasketaan ensimmäisestä arkipäivästä, jolloin Aikamatkat Oy vastaanottaa peruutusilmoituksen virka-aikana. Juhlapyhiä ja viikonloppua ei lasketa peruutuspäiväksi! Peruutus tulee tehdä joko sähköpostitse:  asiakaspalvelu@aikamatkat.fi tai puhelimitse +358104218990. Asiakkaan tulee ilmoittaa varausnumero, peruutuksen syy ja tilinumero, jolle mahdollinen hyvitys suoritetaan. 
 7. Aikamatkat Oy varaa yhden kuukauden mahdollisen hyvityksen takaisin maksuun. Hyvitys maksetaan takaisin samalla maksutavalla, kun asiakas on suorittanut maksun matkasta, esim. luottokorttimaksut hyvitetään suoraan luottokortille, jolla matka on maksettu. . 


VIISUMIN HANKINTAA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

 1. Aikamatkat Oy ei ole vastuullinen mahdollisista viivästyksistä Venäjän konsulaatin tai Venäjän viisumiministeriön viisumi- ja puoltokäsittelyissä.Venäjän juhlapyhät ja ruuhkatilanteet Venäjän konsulaatissa saattavat vaikuttaa toimitusaikoihin.
 2. Aikamatkat Oy ei vastaa Venäjän konsulaatin tai viranomaisten päätöksistä evätä viisumi, takavarikoida asiakirjat tai muutoksista viisumikäytännössä.
 3. Asiakkaan on heti tarkistettava, että viisumin matkapäivämäärät ovat oikein.
 4. Aikamatkat Oy ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen Venäjän konsulaatin mahdollisesti tekemistä virheistä viisumeissa (voimassaoloaika, kategoria, autoleima, lapsien merkitseminen) tai Venäjän konsulaatin tai postin hukkaamista asiakirjoita.


INTERNET JA MATKAESITTEET 

 1. Aikamatkat Oy varaa oikeudet kaikkiin muutoksiin Internetissä ja matkaesitteissä julkaistuun tietoihin. 
 2. Kaikkiin matkaohjelmiin ja hintoihin saattaa tulla yllättäviä muutoksia, mistä syystä asiakkaan tulee aina tarkistaa tiedot kulloinkin voimassaolevasta matkaohjelmasta. 
 3. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Aikamatkat Oy, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, Kuluttajaviraston rekisteröintitunnus: KUVI: 0514/06/MjMv.


ALENNUKSET 

 1. Opiskelija-alennukset edellyttävät aina voimassaolevaa opiskelijakorttia.
 2. Muut erikoisalennukset esim. äkkilähdöt ovat voimassa niiden julkistamisajankohdasta alkaen. Näitä alennuksia ei voi soveltaa jo tehtyihin matkavarauksiin. 
 3. Alle 2-vuotias lapsi matkustaa matkoillamme ilmaiseksi ilman paikkavarausta kuljetukseen tai petipaikkaa majoituksessa. Joissakin hotelleissa saa huoneeseen lapsisängyn veloituksetta. 
 4. Muut lapsi/nuorisoalennukset ovat matkakohtaisia. 


MATKATOIMISTON OIKEUS MUUTOKSIIN JA PERUUTUKSIIN 

 1. Aikamatkoilla on oikeus tehdä pieniä muutoksia matkaohjelmaan ja matkajärjestelyihin, mikäli muutokset eivät olennaisesti vaikuta matkan tasoon ja niiden syyt liittyvät matkakohteen luonteeseen. Tällaisia muutoksia ei luokitella matkanjärjestäjän virheiksi eivätkä ne oikeuta matkan peruutukseen tai korvauksiin.
 2. Aikamatkat Oy:llä on oikeus vaihtaa lähtö alkavaksi satamasta, jos liityntäkuljetukseen ei ole ilmoittautunut tarpeeksi matkustajia. Yleisin tapa on muuttaa tilausajokuljetus tavalliseksi reittibussi- tai junamatkaksi. Mikäli liittymäkuljetus perutaan kokonaan, sen kustannukset palautetaan asiakkaalle. Liittymäkuljetuksen peruuntumisesta tai vaihtumisesta ilmoitetaan viimeistään 3 vrk ennen matkaa. 
 3. Aikamatkat Oy:llä on oikeus perua koko matka vähintään 21 vrk ennen matkaa vaillinaisen ryhmäkoon vuoksi. Tällöin matkustajalla on mahdollisuus saada rahat takaisin tai vaihtaa matkapäivät samanlaiseen pakettimatkaan.
 4. Aikamatkat Oy:llä on oikeus perua matka lyhyemmällä varoitusajalla Force Majeure tilanteissa, esim. sääolosuhteiden, poliittisten levottomuuksien, lakkojen, tai juna-laiva- ja lentoyhtiöiden toiminnan vuoksi. 
 5. Aikamatkat Oy pidättää oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa ja oikeuden peruuttaa retkiä matkakohteessa liian pienen osallistujamäärän vuoksi. 


MATKUSTAJAN VASTUU

 
YHTEYSTIEDOT
Matkustaja on velvollinen luovuttamaan Aikamatkat Oy:lle matkaa varatessaan oikeelliset yhteystiedot, kuten puhelinnumero, kotiosoite ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja tarvitaan esim. matkaa koskevien tärkeiden tiedotteiden lähettämiseen tai muutoksista informoimiseen. 


LÄHTÖAIKOJEN NOUDATTAMINEN
Matkustajan tulee saapua lähtöpaikalla ajoissa. Aikamatkat Oy ei maksa korvauksia asiakkaille, jotka ovat myöhästyneet lähdöstä ja matkaohjelmasta. Jos matkustaja myöhästyy paluupäivän lähdöstä, on hänen järjestettävä paluukuljetuksensa omalla kustannuksellaan. 
Myöhästymisen syyksi ei kelpaa myöhästynyt bussi-, juna- tai lentovuoro eikä oman auton rikkoutuminen matkalla. 


MATKA-ASIAKIRJAT
Matkustajan tulee huolehtia siitä, että matkustusasiakirjat ovat voimassa ja ne vastaavat kullekin matkalle esitettyjä vaatimuksia. 
Aikamatkat Oy ei ole korvausvelvollinen, jos rajaviranomaiset tai kuljetusyhtiön henkilökunta käännyttävä matkustajan puutteellisten tai virheellisesten matka-asiakirjojen vuoksi. Varsinkin Schengen viisumia tarvitsevien ulkomaalaisten tulisi ehdottomasti tarkistaa, että Schengen viisumi on voimassa ja sen kertaisuus mahdollistaa EU:n ulkopuolisen matkan esim. Venäjällä ja sieltä palaamisen.  


MATKAN AIKANA HAVAITUT VIRHEET 
1.Kaikki matkan aikana havaitut virheet tulee reportoida välittömästi Aikamatkat Oy:n edustajalle, oppaalle, matkanjohtajalle tai soittaa asiasta Aikamatkat Oy:n toimistoon. Henkilökuntamme pyrkii ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian.2.Jos ongelmasta ei ole raportoitu oppaalle matkanaikana, menettää hän mahdollisuutensa korvaukseen. 3.Aikamatkat Oy käsittelee kaikki kirjalliset valitukset 6 viikon sisällä niiden vastaanottamisesta ja tekee päätöksensä kuultuaan kaikkia osapuolia.

 
MUUTOKSET
Kaikista matkapakettiin tehdyistä muutoksista, lisäyksistä tai poistoista Aikamatkat Oy veloittaa 20 €. Matkapäivämäärien muuttaminen 20 euron toimistokuluin on mahdollista 28 vrk ennen matkaa. 


VAKUUTUKSET
Aikamatkat Oy ei ole vastuussa matkustajalle matkan aikana tapahtuneista henkilövahingoista kuten sairastapauksista, loukkaantumisista tai esine- ja omaisuusvahingoista. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista kaikille matkoillemme. 


VALVOVA VIRANOMAINEN
Kuluttajavirasto, Kuluttaja-asiamies Postiosoite: Haapaniemenkatu 4 A, 7 krs, PL 5, 00531 Helsinki Puhelin, vaihde (09) 77 261 Faksi (09) 7726 7557 Sähköposti posti@kuluttajavirasto.fi Internet www.kuluttajavirasto.fi Puhelinneuvonta, arkisin klo 9.00-15.00, puh.(09) 7726 7821 


YLEISET VALMISMATKAEHDOT 
Yleiset valmismatkaehdot on luettavissa kuluttajaviraston kotisivuilta:http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/yleiset_valmismatkaehdot/

 

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Osamaksu
 
SveaWebpay (myöhemmin Svea) tarjoaa Sinulle mahdollisuuden maksaa ostokset osissa. Tämä on 

mahdollista, kun olet hyväksynyt luotonmyöntökriteerit ja täyttänyt henkilötunnuksesi kassalla. Saat
kotiisi osamaksusopimuksen (2 kappaletta) joista Sinun tulee allekirjoittaa toinen ja palauttaa se
Svealle. Samalla saat myös osamaksun tarkemmat ehdot, jotka allekirjoituksellasi hyväksyt.

Luottoajan valitset Sinulle parhaiten sopivaksi. Luotto tulee hoitaa sovitun ajan kuluessa. Se
edellyttää, että maksat vähintään sovitun summan kuukausittain. Luonnollisesti voit maksaa myös
koko luoton pois kerralla ilman kuluja käyttämättömältä luottoajalta.

Luottoosi liittyen voit aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun numeroon 09 4242 3092 tai
asiakasinfo@svea.fi

Mikäli maksut jäävät maksamatta, emmekä ole saaneet yhteydenottoa maksun hoitamisesta,
siirrämme saatavat perittäviksi kuluttajansuojalain ehtojen mukaisesti. Lisätietoja ehdoista ja
palvelusta saat asiakaspalvelustamme. Lue tarkemmat ehdot tästä. Lisätietoja etämyynnistä ja
internetissä tapahtuvasta kaupankäynnistä saat kuluttajaviraston sivuilta www.kuluttajavirasto.fi tai
tililuottosopimuksestamme, jonka löydät www.sveawebpay.fi. Svea noudattaa myös
henkilötietosuojalakia. Myös tästä löytyy lisätietoja kuluttajaviraston sivuilta.

Yhteystiedot:
Svea WebPay/ Svea Ekonomi Ab, filial i Finland
Atomitie 2 C
00370 Helsinki
Puhelin: 09 4242 3092
Sähköposti: webpay@svea.fi
www.sveawebpay.fi

 

Timetravels - Aikamatkat